Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ustanowiono Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką

Decyzją zarządów Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związku Ukraińców Podlasia ustanowiono Podlaską Nagrodę Naukowo-Literacką. Celem jej powstania jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniu i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia.

Nagroda przyznawana będzie w czterech kategoriach:

– Twórczość literacka,

– Działalność naukowa,

– Działalność popularnonaukowa,

– Twórczość publicystyczna.

Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zasłużone dla funkcjonowania, badania, tworzenia lub rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia w poszczególnych kategoriach.

W kategorii Twórczość literacka nagroda będzie przyznawana dla osób pochodzących z Podlasia tworzących literaturę w języku ukraińskim (w języku literackim lub podlaską gwarą ukraińską).

W kategorii Działalność naukowa nagroda będzie przyznawana dla naukowców zasłużonych dla badań Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Działalność popularnonaukowa nagroda będzie przyznawana dla osób podejmujących działania na rzecz popularyzacji wiedzy o Podlasiu, a w szczególności o kulturze i języku ukraińskim Podlasia lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

W kategorii Twórczość publicystyczna nagroda będzie przyznawana dla dziennikarzy i innych twórców prowadzących działalność publicystyczną lub reportażową w różnych formach: prasowej, radiowej lub telewizyjnej, zajmujących się problematyką dotyczącą Podlasia, w szczególności kultury i języka ukraińskiego regionu lub historii czy współczesności społeczności ukraińskiej Podlasia.

Nagroda przyznawana będzie przez Kapitułę, w skład której wejdą osoby zaangażowane w działalność na rzecz zachowania i rozwoju języka i kultury ukraińskiej Podlasia, wskazane przez zarządy podmiotów ustanawiających Nagrodę, czyli Stowarzyszenia „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związku Ukraińców Podlasia.

Po raz pierwszy Podlaska Nagroda Naukowo-Literacka przyznana będzie w roku 2022. Kapituła Nagrody będzie prowadziła prace od lipca 2022 r. Ogłoszenie laureatów i uroczyste wręczenie Nagród za 2022 rok odbędzie się jesienią br.

Informacje o Nagrodzie oraz o procesie jej przyznawania będą zamieszczane na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego: www.pninstytut.org

Ustanowienie i przyznawanie Nagrody jest jednym z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.