Projekty

W 2021 roku Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

  1. Wydawanie ukraińskiego pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” – w rok jubileuszu 30-lecia.
  2. Festiwale kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu.
  3. Audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.
  4. Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską.
  5. Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł”.
  6. Działalność amatorskich zespołów artystycznych.
  7. Tomik wierszy I. Kyryziuka „Modlitwa skowronka”.
  8. Działalność Związku Ukraińców Podlasia.
  9. Strona internetowa Związku Ukraińców Podlasia.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY,
ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI
KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

FESTIWALE KULTURY I TRADYCJI UKRAIŃSKICH NA PODLASIU
DOFINANSOWANIE
122 500 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
135 600 ZŁ

Opis zadania:Celem projektu jest prezentacja różnorodności kultury ukraińskiej w jej rozmaitych formach i treściach, zmierzająca do utrwalenia poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia. Ponadto celem projektu jest sprzyjanie zachowaniu folkloru i tradycji narodowych, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia.W ramach realizowanego zadania są organizowane festiwale i imprezy kultury i tradycji ukraińskich na Podlasiu: 1. Letnie spotkania z folklorem ukraińskim w Koźlikach nad Narwią 2. Na Iwana na Kupała Dubicze Cerkiewne, XXV edycja3. Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje 4. Jubileuszowy XXX Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” 5. Koncerty muzyki ukraińskiej/ ukraińskie spektakle teatralne.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY,

ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI

KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

DZIAŁALNOŚĆ AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

DOFINANSOWANIE

60 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

65 600 ZŁ

Opis zadania:Celem zadania jest utrwalanie poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej ukraińskiej ludności Podlasia, zachowanie folkloru, podnoszenie poziomu artystycznego zespołów działających pod patronatem Związku Ukraińców Podlasia, integrowanie społeczności wielokulturowej i wielowyznaniowej. Realizacja zadania obejmuje:  systematyczne próby z grupami artystycznymi: śpiewaczymi i tanecznymi,  wymianę doświadczeń w zakresie warsztatu artystycznego między zespołami,  nawiązywanie kontaktów międzynarodowych z zespołami w celu wzajemnego doskonalenia warsztatu artystycznego,  ekspedycje folklorystyczne po Podlasiu,  konsultacje z folklorystami i etnografami,  udział ukraińskich zespołów artystycznych w festiwalach krajowych i zagranicznych.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DZIAŁALNOŚĆ ZMIERZAJĄCA DO OCHRONY, ZACHOWANIA I ROZWOJU TOŻSAMOŚCI

KULTUROWEJ MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ

WYDAWANIE UKRAIŃSKIEGO PISMA PODLASIA „NAD BUHOM I NARWOJU” – W ROK JUBILEUSZU 30-LECIA

DOFINANSOWANIE

109 200 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

115 500 ZŁ

Opis zadania:Celem zadania jest wydawanie dwumiesięcznika społeczno-kulturalnego w języku  ukraińskim i polskim „Nad Buhom i Narwoju”, adresowanego głównie do ludności ukraińskiej zamieszkałej na  Podlasiu, co służy utrwalaniu poczucia tożsamości językowej, kulturowej i narodowej, pogłębianiu wiedzy czytelników o przeszłości Podlasia oraz Ukrainy, informowaniu o sprawach bieżących życia społeczno-kulturalnego społeczności ukraińskiej na Podlasiu  oraz całej mniejszości ukraińskiej w Polsce.