Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wydawnictwa książkowe

Związek Ukraińców Podlasia od wielu lat prowadzi działalność wydawniczą. Cyklicznie wydaje dwumiesięcznik „Nad Buhom i Narwoju”. Ponadto w ramach projektów Stowarzyszenia ukazują się liczne publikacje o charakterze książkowym. Są to w pierwszej kolejności książki poświęcone historii, językowi i folklorowi Podlasia, zarówno o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym, a także liczne tomiki poezji autorów ukraińskich z Podlasia, pisane zarówno gwarą ukraińską, jak i w ukraińskim języku literackim.

Dotychczas udało się wydać m.in. tomiki poezji Jana Kiryziuka, Ireny Borowik, Eugenii Żabińskiej, Jerzego Traczuka, Jerzego Hawryluka, monografie historyczne Jerzego Hawryluka i Mikołaja Roszczenki, a także śpiewniki oraz publikacje folklorystyczne, np. „Spiwajucze Pidlaszsza. Ukraińskie pieśni ludowe z Północnego Podlasia w zapisach Oksany Sawczuk”, Ukraińskie pieśni Podlasia – „Zaspiwajmo pisniu weseleńku!”, „Kotyłasia torba z wysokoho horba” Anny Artemiuk oraz wiele innych.

Związek Ukraińców Podlasia jest również współwydawcą serii naukowej „Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne”.

Wydawca: Zarząd Główny Związku Ukraińców Podlaski

Korekta: Małgorzata Kowalska

Okładkę wykonano wg projektu Igora Kuzyka

Na 1 str. okładki: Święto Jordanu, XVII-wieczna grawiura ukraińska Na 4 str. okładki: Archanioł Michał, XVII-wieczna grawiura ukraińska

Wydawnictwo sponsorowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki

Skład: Zakład Wydawniczy «Osnowy», Bielsk Podlaski Druk: Usługowy Zakład Poligraficzny, Bielsk Podlaski

Бібліотека «Над Бугом і Нарвою» – Том І Biblioteka «Nad Buhom i Narwoju» – Tom I

RUŚ PODLASKA

Podlasie w opisach romantyków

Wyboru dokonał i opracował Jerzy Hawryluk

Bielsk Podlaski 1995

Котилася торбаз високого горба

Дитячий фольклор із Північного

Підляшшя Записи і опрацювання Анна Артемюк

Більськ на Підляшші 2011

Котилася торба з високого горба. Дитячий фольклор із Північ­ного Підляшшя. Видання Союзу українців Підляшшя. Більськ на Підляшші 2011.

Kotyłasia torba z wysokoho horba. Dytiaczyj folklor iz Piwnicznoho Pidlaszsza. Wydanie Związku Ukraińców Podlasia. Bielsk Podlaski 2011.

Записи текстів і опрацювання:

Анна Артемюк

Нотний запис:

Єлизавета Томчук

Ілюстрації і графічне оформлення:

Олена Гайдамака

Переклади:

Іван Бакуновий

Макет:

Юрій Гаврилюк

В графічному оформленні використано зразки народних при­крас із Північного Підляшшя: дерев’яного будівництва, зібраних у публікації A. Gaweł, Budownictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie (Білосток 2007) та вишивок і тканин з фондів Підляського музею у Білостоці та його відділення у Більську.

Wydanie zostało zrealizowane dzięki dotacji Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej

oraz wsparciu Urzędu Gminy Bielsk Podlaski

i Urzędu Miasta i Gminy Kleszczele

ISBN: 978-83-926880-1-3

колядки

ПІДЛЯШШЯ, ВОЛИНЬ, ПОЛІССЯ, УКРАЇНА

Видавець: Союз українців Підляшшя

Більськ Підляський

Упорядкування: Єлизавета Томчук

Обкладинка: лінорит М. Керделевич

Художнє оформлення: учні Початкової школи та Гімназії в Черемсі під керівництвом Сергія Смика

Технічний редактор: Іван Хващевський

Wydanie z serii „Biblioteka «Nad Buhom i Narwoju» zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej

ISBN 83-904738-6-0

Copyright © by «Nad Buhom i Narwoju», 2001

Друкарня: Usługowy Zakład Poligraficzny, Bielsk Podlaski, ul. Okrężna 24