Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Kim jesteśmy

Związek Ukraińców Podlasia to największa ukraińska organizacja społeczno-kulturalna działająca na Podlasiu, założona w 1992 roku na bazie podlaskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce. Działa na terenie województw podlaskiego i lubelskiego. Jej siedzibą jest Bielsk Podlaski.

Celem działalności Związku jest podtrzymanie i rozwój ukraińskiej tożsamości narodowej wśród ukraińskojęzycznej ludności Podlasia, działanie na rzecz zachowania i rozwoju miejscowej kultury ukraińskiej i prowadzenie działań na rzecz kształtowania postaw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej oraz urzeczywistniania praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce, zagwarantowanych w normach prawa krajowego i międzynarodowego.

Swoje cele organizacja realizuje głównie poprzez działalność społeczno-kulturalną, wydawniczą i edukacyjną. Jako przykład długofalowych, zauważalnych efektów aktywności stowarzyszenia należy podać szereg cyklicznych wydarzeń oraz przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych, które od dziesięcioleci są stałym elementem przestrzeni życia kulturalnego Podlasia. Są to takie inicjatyey, jak Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”, impreza plenerowa „Na Iwana, na Kupała”, Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”, liczne projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, działalność wydawnicza, w tym wydawanie Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.