Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Członkostwo

Podstawową formą wspierania Związku Ukraińców Podlasia oraz uczestnictwa w nim jest członkostwo.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto ukończył 18 lat, utożsamia się z misją Związku i pragnie realizować jego cele. Osoby w wieku poniżej 18 lat mogą zostać członkiem Związku za zgodą przedstawicieli ustawowych.

Co daje członkostwo?

Osoba będąca członkiem największej organizacji ukraińskiej w regionie ma prawo uczestniczyć we wszystkich formach działalności Związku, wybierać i być wybieranym do jego władz, kształtować kierunki rozwoju organizacji społeczności ukraińskiej regionu.

Dla Związku Ukraińców Podlasia to oficjalne wsparcie działań poprzez wkład finansowy (w postaci składki członkowskiej), a także osobowy – w formie pracy społecznej.

Członkom Związku opłacającym składki przysługuje bezpłatny egzemplarz Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”.

Jak zostać członkiem?

Aby wstąpić do organizacji należy złożyć wniosek (deklarację członkowską). Przyjęcie do Związku następuje w drodze uchwały zarządu oddziału lub Zarządu Głównego ZUP.

Jak opłacić składkę?

Składki można opłacać przelewem na rachunek bankowy Związku Ukraińców Podlasia: 

41 1240 5253 1111 0000 5712 5402

Tytułem “Składka członkowska za rok … , Imię Nazwisko”.