ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

16 листопада 2018 р. (п’ятниця)

13.00-13.15
Відкриття конференції
Голова: Григорій Купріянович

13.15-16.00
Сесія І: Українська мова та література Підляшшя
Голови: Юрій Нікіторович, Микола Рощенко
Григорій Аркушин (Луцьк), Колективні прізвиська підляшуків, мотивовані особливостями їхнього мовлення
Любов Фроляк (Люблин), До питання про мову пісень Підляшшя
Мацєй Кулак (Варшава-Луцьк), Полонізми у фразеологічній спадщині Підляшшя
Міхал Саєвич (Люблин), Характер негативно позначених девербальних назв суб’єктів на білорусько-українському мовному пограниччі (на прикладі говірок околиць Старого Левкова на Білосточчині)
Тадей Карабович (Голя-Люблин), Наукові зацікавлення професора Михайла Лесева творчістю українських поетів з Підляшшя
Людмила Лабович (Білосток), Іменні тенденції в парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах у 1730-1750 роках
Кароліна Хмур (Білосток), Стан та перспективи навчання української мови в Підляському воєвідстві
Дискусія

16.00-16.15 Перерва на каву

16.15-18.45
Сесія ІI: Історична доля Підляшшя
Голови: Василь Крупич, Міхал Саєвич
Олександер Кирилюк (Білосток), Нарис сільськогосподарської економіки на Підляшші в XVI-XXI століттях
Григорій Купріянович (Люблин), Православні святі з Північного Підляшшя – географія, характеристика та розвиток почитання
Юрій Гаврилюк (Більськ), Українське населення Підляшшя у контексті державотворення 1917-1918 років та міжнародних відносин
Микола Рощенко (Люблин), Чисельність україномовного населення Північного Підляшшя та дії державних органів щодо формування його національної приналежності у ХІХ столітті
Юрій Нікіторович (Білосток), Українство під спеціальним наглядом на прикладі функціонування українських класів Педагогічного ліцею № 2 у Бартошицях
Юрій Місіюк (Білосток), Від змісту до форми – двадцятиліття Товариства любителів скансену в Козліках (комюніке)
Дискусія

18.45-19.00 Перерва на каву

19.00-20.00
Презентація видання «Кліщелі, Підляшшя, Україна. Ювілейний збірник на пошану доктора Миколи Рощенка у 75-річчя від дня народження» за ред. Г. Купріяновича та Р. Висоцького (Кліщелі 2017)

17 листопада 2018 р. (субота)

9.00-9.15
Відкриття виставки «1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші» (автори виставки: Григорій Купріянович, Славомир Виспянський)

9.15-11.45
Сесія ІІI: Культурна і природна спадщина Підляшшя
Голови: Григорій Аркушин, Дорота Місіюк
Юрій Плева (Курашево), Традицийна пудляська загорода біельсько-гайнувського типу кунця ХІХ – початку ХХ століеття
Андрій Рощенко (Більськ), Різьбярі та малярі Кліщелівської землі
Лариса Лукашенко (Львів), Яків Сєнчик – збирач народних пісень Підляшшя
Фелікс Чижевський (Люблин), Вибрані питання ономастики Підляшшя.
Марек Олейнік (Люблин), З досліджень антропонімії Грабовецького староства XVI-XVIII століть
Івона Бєлєцька-Влодзіміров (Більськ), Підляшшя як прихисток – погляд іззовні на скансен у Козліках (комюніке)
Василь Крупич (Білосток), Добриводські календарі (2014-2018) як приклад діяльності задля збереження ідентичності місцевої громадськості
Агнешка Дудек-Шуміґай (Люблин), Про мову надгробних написів православних цвинтарів польсько-українського пограниччя
Дискусія

11.45-12.00 Перерва на каву

12.00-13.00
Дискусія «Перспективи та напрямки діяльності Підляського наукового інституту»

13.00-13.45 Обідня перерва

13.45-16.15
Сесія IV: Український етнос Підляшшя у контексті функціонування національних меншин
Голови: Любов Фроляк, Фелікс Чижевський
Андрій Єкатеринчук (Люблин), Дилеми ідентичності православних мешканців Підляшшя. Аналіз вибраних інтернет-дискусій
Андрій Нікіторович (Білосток), Національно-етнічні конфлікти у суспільстві пограниччя на прикладі жителів Підляського воєвідства
Мирослав Степанюк (Пухли), Екомузей Країни відкритих віконниць – концепція зміцнення економічного розвитку на основі культурно-природничих цінностей
Дорота Місіюк (Білосток), Спадщина і традиція української мови на Підляшші крізь призму поглядів та ставлення двох поколінь
Ева Ґодлевська (Люблин), Правовий статус національних меншин в Австрії
Ольга Купріянович (Люблин-Варшава), Маркетинг ідентичності позаурядових організацій національних меншин як нова форма маркетингу ідеї
Дискусія

16.15-16.45
Урочисте закриття конференції
Голова: Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

PROGRAM KONFERENCJI

16 listopada 2018 r. (piątek)

13.00-13.15
Otwarcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

13.15-16.00
Sesja І: Język i literatura ukraińska Podlasia
Przewodniczący: Jerzy Nikitorowicz, Mikołaj Roszczenko
Hryhorij Arkuszyn (Łuck), Przezwiska zbiorowe Podlasian motywowane specyfiką sposobu ich mówienia
Lubow Frolak (Lublin), O problematyce języka pieśni Podlasia
Maciej Kułak (Warszawa-Łuck), Polonizmy w dziedzictwie frazeologicznym Podlasia
Michał Sajewicz (Lublin), Charakter nacechowania ujemnego dewerbalnych nazw subiektów na białorusko-ukraińskim pogra¬niczu językowym (na przykładzie gwar okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie)
Tadeusz Karabowicz (Hola-Lublin), Zainteresowania naukowe profesora Michała Łesiowa twórczością poetów ukraińskich z Podlasia
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Tendencje imiennicze w parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Czyżach w latach 1730-1750
Karolina Chmur (Białystok), Stan i perspektywy nauczania języka ukraińskiego w województwie podlaskim
Dyskusja

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-18.45
Sesja ІI: Losy historyczne Podlasia
Przewodniczący: Bazyli Krupicz, Michał Sajewicz
Aleksander Kiryluk (Białystok), Zarys gospodarki rolnej na Podlasiu w XVI-XXI wieku
Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Święci prawosławni z Podlasia Północnego – geografia, charakterystyka oraz rozwój kultu
Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Ludność ukraińska Podlasia w kontekście procesów państwowotwórczych lat 1917-1918 oraz stosunków międzynarodowych
Mikołaj Roszczenko (Lublin), Liczebność ludności ukraińskojęzycznej Północnego Podlasia oraz działania władz państwowych w kierunku formowania jej przynależności narodowej w XIX wieku
Jerzy Nikitorowicz (Białystok), Ukraińskość pod specjalnym nadzorem na przykładzie funkcjonowania klas ukraińskich w Liceum Pedagogicznym nr 2 w Bartoszycach
Jerzy Misiejuk (Białystok), Od treści do formy – 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach (komunikat)
Dyskusja

18.45-19.00 Przerwa kawowa

19.00-20.00
Prezentacja wydawnictwa Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod red. G. Kuprianowicza i R. Wysockiego (Kleszczele 2017)

17 listopada 2018 r. (sobota)

9.00-9.15
Otwarcie wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu”

9.15-11.45
Sesja ІІI: Kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo Podlasia
Przewodniczący: Hryhorij Arkuszyn, Dorota Misiejuk
Jerzy Plewa (Kuraszewo), Tradycyjna zagroda podlaska typu bielsko-hajnowskiego końca ХІХ – początku ХХ wieku
Andrzej Roszczenko (Bielsk Podlaski), Rzeźbiarze i malarze Ziemi Kleszczelowskiej
Larysa Łukaszenko (Lwów), Jakiw Sieńczyk – zbieracz pieśni ludowych Podlasia
Feliks Czyżewski (Lublin), Wybrane problemy onomastyki Podlasia
Marek Olejnik (Lublin), Z badań nad antroponimią starostwa grabowieckiego XVI-XVIII wieku
Iwona Bielecka-Włodzimirow (Bielsk Podlaski), Podlasie jako azyl – spojrzenie z zewnątrz na skansen w Koźlikach (komunikat)
Bazyli Krupicz (Białystok), Kalendarze dobrowodzkie (2014-2018) jako przykład działań na rzecz zachowania tożsamości społeczności lokalnej
Agnieszka Dudek-Szumigaj (Lublin), O języku inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego
Dyskusja

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00
Dyskusja „Perspektywy i kierunki działania Podlaskiego Instytutu Naukowego”

13.00-13.45 Przerwa obiadowa

13.45-16.15
Sesja IV: Ukraiński etnos Podlasia w kontekście funkcjonowania mniejszości narodowych
Przewodniczący: Lubow Frolak, Feliks Czyżewski
Andrzej Jekaterynczuk (Lublin), Dylematy tożsamościowe prawosławnych mieszkańców Podlasia. Analiza wybranych dyskusji internetowych
Andrzej Nikitorowicz (Białystok), Konflikty narodowo-etniczne w społeczności pogranicza na przykładzie mieszkańców województwa podlaskiego
Mirosław Stepaniuk (Puchły), Ekomuzeum Krainy Otwartych Okiennic – koncepcja wzmocnienia rozwoju ekonomicznego w oparciu o walory kulturowo-przyrodnicze
Dorota Misiejuk (Białystok), Dziedzictwo i tradycja języka ukraińskiego na Podlasiu poprzez poglądy i postawy dwóch pokoleń
Ewa Godlewska (Lublin), Status prawny mniejszości narodowych w Austrii
Olga Kuprianowicz (Lublin-Warszawa), Marketing tożsamości organizacji pozarządowych mniejszości narodowych jako nowa forma marketingu idei
Dyskusja

16.15-16.45
Uroczyste zamknięcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

Ukraińskie Słowo 2018

25 kwietnia w godzinach 10:00 – 14:00
Bielski Dom Kultury 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo 2018r.”

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizator:
Bielski Dom Kultury
Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Marszałka Województwa Podlaskiego

Союз українців Підляшшя

Союз українців Підляшшя – це українсько громадсько-культурна організація, що діє на Підляшші. Організація заснована у 1992 р. Діє на території Під ляського та Люблинського воєводств, осідок організації знаходиться у Більську. Основною метою діяльності Союзу є збереження та розвиток української культурної спадщини Підляшшя, яка має багатовікову традицію. Союз робить також заходи для популяризації сучасної української культури. Свою мету досягає проводячи видавничу діяльність, організацію фестивалів, концертів, конкурсів, заходів у природі, діяльність художніх колективів, художні майстер-класи для дітей та молоді.

Związek Ukraińców Podlasia to ukraińska organizacja społeczno-kulturalna, działająca na Podlasiu. Organizacja została założona w 1992. Działa na terenie województw podlaskiego i lubelskiego, siedziba ZUP znajduje się w Bielsku Podlaskim. Głównym celem działalności jest zachowanie i rozwój ukraińskiej spuścizny kulturowej Podlasia, która ma tu wielowiekową tradycję. Związek podejmuje także działania na rzecz popularyzacji współczesnej kultury ukraińskiej. Swoje cele realizuje poprzez działalność wydawniczą, organizację festiwali, koncertów, konkursów, imprez plenerowych, działalność zespołów artystycznych, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.