IIІ Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Bielsk Podlaski, 15-16 listopada 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14, 17-100 Bielsk Podlaski

UA/PL

Założenia programowe Konferencji

Celem Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest intensyfikacja badań nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia oraz stworzenie miejsca dla prezentacji i popularyzacji wyników badań naukowych ukraińskiego środowiska naukowego regionu oraz innych badaczy zainteresowanych problematyką Podlasia. Pierwsza Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa odbyła się w październiku 2017 r. z okazji 25-lecia Związku Ukraińców Podlasia, druga – w listopadzie 2018 r. Obie konferencje pokazały potrzebę organizacji podobnych przedsięwzięć naukowych.

Badania nad dziejami i kulturą oraz współczesnością społeczności ukraińskiej Podlasia mają kluczowe znaczenie dla poznania i zachowania spuścizny kulturowej regionu oraz kształtowania tożsamości narodowej i regionalnej jego mieszkańców. Niezbędne dla kształtowania i zachowania tożsamości jest również stworzenie forum prezentacji wiarygodnych badań naukowych oraz integrowanie i rozwój ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.
Głównym tematem III Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej jest 25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym Podlasiu, które obchodzimy właśnie w 2019 roku. Dlatego też w centrum problematyki tegorocznej konferencji będzie problematyka nauczania języka ojczystego czy szerzej – oświaty na Podlasiu. Organizatorzy pragną, by problematyka oświatowa została zaprezentowana w szerokim spektrum: poczynając od historii szkolnictwa ukraińskiego na Podlasiu, poprzez proces odradzania nauczania języka ukraińskiego od lat 90. XX w. po dzień dzisiejszy, ale także uwzględniając kwestie metodyczne, wymiar prawny, badania komparatystyczne oraz kontekst nauczania języka ojczystego w innych środowiskach ukraińskich i wśród różnych mniejszości narodowych w Polsce i w innych krajach.

Choć w 2019 r. tematyka oświatowa będzie dominująca, zakres tematyczny Podlaskiej Ukraińskiej Konferencji Naukowej pozostanie różnorodny i obejmie problematykę Podlasia w szerokim znaczeniu. Na konferencji mogą zostać przedstawione referaty, które dotyczą kwestii nie związanych z oświatą. Przede wszystkim jest to: historia, język, kultura i współczesność społeczności ukraińskiej Podlasia oraz innych społeczności regionu, a także ich wzajemne kontakty. Tematyka konferencji obejmuje również inne kwestie wpływające na sytuację społeczności ukraińskiej Podlasia (np. uwarunkowania prawne, ekonomiczne, geograficzne, przyrodnicze, socjologiczne), problematykę sąsiednich regionów zamieszkałych przez Ukraińców (w szczególności Ziemi Brzeskiej i Chełmszczyzny) czy doświadczenia innych społeczności mniejszościowych, a także kwestie dotyczące funkcjonowania mniejszości narodowych w Polsce i innych krajach. W formule konferencji mieszczą się także pozostałe zagadnienia będące w sferze zainteresowań badawczych ukraińskiego środowiska naukowego Podlasia.

Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa ma charakter interdyscyplinarny. Mogą być na niej wygłaszane referaty z różnych dziedzin nauki, przed wszystkim historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, socjologii, historii Kościoła, geografii, demografii, folklorystyki, kulturoznawstwa, muzykoznawstwa, nauk prawnych (w szczególności w zakresie ochrony praw mniejszości), ale także z innych dziedzin.

Organizator
Podlaski Instytut Naukowy
Współorganizatorzy
Związek Ukraińców Podlasia, Towarzystwo Ukraińskie, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, Centrum Edukacji Nauczycieli w Białystoku.

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Komitet Organizacyjny
dr Grzegorz Kuprianowicz – przewodniczący,
Ludmiła Łabowicz – sekretarz,
dr Andrzej Artemiuk,
Łukasz Badowiec,
Karolina Chmur,
Olga Kuprianowicz,
Elżbieta Tomczuk.
Kontakty
Tel. +48 664187538 (przewodniczący), +48 609048496 (sekretarz).
E-mail: pninstytut@gmail.com

ІІІ Підляська українська наукова конференція «25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші у суспільно-культурному контексті»

Більськ на Підляшші, 15-16 листопада 2019 р.

Програмні положення Конференції

Метою Підляської української наукової конференції є інтенсифікація досліджень історії і культури та сучасності українського населення Підляшшя, а також створення місця для презентації та популяризації результатів наукових досліджень українського наукового середовища регіону та інших дослідників, які зацікавлені проблематикою Підляшшя. Перша Підляська українська наукова конференція відбулася у жовтні 2017 р. з нагоди 25-річчя Союзу українців Підляшшя, друга – у листопаді 2018 р. Обидві конференції показала потребу організації того роду наукових заходів.

Дослідження історії і культури та сучасності української громадськості Підляшшя мають ключове значення для пізнання і збереження культурної спадщини регіону та формування національної та регіональної ідентичності його мешканців. Необхідним для формування та збереження тотожності є також створення форуму презентації вірогідних наукових досліджень та інтегрування і розвиток українського наукового середовища Підляшшя.

Основною темою ІІІ Підляської української наукової конференції є 25-річчя відродження навчання української мови на Північному Підляшші, яке відзначаємо саме у 2019 р. Тому у центрі проблематики цьогорічної конференції будуть питання навчання рідної мови та, ширше, освіти на Підляшші. Організатори хотіли б, щоб освітня проблематика була представлена у широкому спектрі: починаючи від історії українського шкільництва на Підляшші через процес відродження навчання української мови від 90-х роках ХХ ст. по сьогоднішній день, але також включаючи методичні питання, юридичний вимір, компаратистичні дослідження та контекст навчання рідної мови в інших українських середовищах і серед різних національних меншин у Польщі і в інших країнах.

Незважаючи на факт, що у 2019 р. освітня проблематика буде домінуючою, тематичний обсяг Підляської української наукової конференції залишається різноманітним та охоплює проблематику Підляшшя у широкому значенні. На конференції можуть бути представлені доповіді, які стосуються питань не пов’язаних з освітою. Перш за все, це: історія, мова, культура та сучасність української громадськості Підляшшя та інших етносів регіону, а також їхні взаємозв’язки. Тематика конференції охоплює також інші питання, що мають вплив на ситуацію української громадськості Підляшшя (напр. правові, економічні, географічні, природничі та соціологічні чинники), проблематику сусідніх регіонів, у яких проживають українці (перш за все Берестейщини та Холмщини) та досвід інших меншинних спільнот, а також питання, які стосуються функціонування національних меншин в Польщі та в інших країнах. Формула конференції також включає інші питання, що знаходяться в колі наукових зацікавлень українського наукового середовища Підляшшя.

Підляська українська наукова конференція має міждисциплінарний характер. Можна на ній виголошувати доповіді з різних галузей науки, перш за все, з історії, мовознавства, літературознавства, соціології, історії Церкви, географії, демографії, фольклористики, культурознавства, музикознавства, юридичних наук (зокрема, в галузі захисту прав меншин), а також з інших сфер.

Організатор
Підляський науковий інститут
Співорганізатори
Союз українців Підляшшя, Українське Товариство, Початкова школа № 4 ім. Адама Міцкевича в Більську, Центр вдосконалення вчителів у Білостоці.

Конференція відбувається завдяки дотації Міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, завдяки підтримці приватних осіб та при фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ України.

Організаційний комітет
д-р Григорій Купріянович – голова,
Людмила Лабович – секретар,
д-р Андрій Артем’юк,
Лука Бадовець,
Ольга Купріянович,
Єлизавета Томчук,
Кароліна Хмур.
Контакт
Тел. +48 664187538 (голова), +48 609048496 (секретар).
E-mail: pninstytut@gmail.com

ІІ Підляська українська наукова конференція «Культура та мова Підляшшя протягом століть» II Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Kultura i język Podlasia w ciągu stuleci” Більськ на Підляшші, 16-17 листопада 2018 р. / Bielsk Podlaski, 16-17 listopada 2018 r. Місце конференції: МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА В БІЛЬСЬКУ НА ПІДЛЯШШІ, ВУЛ. КАЗІМЕЖОВСЬКА 14 Miejsce konferencji: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BIELSKU PODLASKIM, UL. KAZIMIERZOWSKA 14

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

16 листопада 2018 р. (п’ятниця)

13.00-13.15
Відкриття конференції
Голова: Григорій Купріянович

13.15-16.00
Сесія І: Українська мова та література Підляшшя
Голови: Юрій Нікіторович, Микола Рощенко
Григорій Аркушин (Луцьк), Колективні прізвиська підляшуків, мотивовані особливостями їхнього мовлення
Любов Фроляк (Люблин), До питання про мову пісень Підляшшя
Мацєй Кулак (Варшава-Луцьк), Полонізми у фразеологічній спадщині Підляшшя
Міхал Саєвич (Люблин), Характер негативно позначених девербальних назв суб’єктів на білорусько-українському мовному пограниччі (на прикладі говірок околиць Старого Левкова на Білосточчині)
Тадей Карабович (Голя-Люблин), Наукові зацікавлення професора Михайла Лесева творчістю українських поетів з Підляшшя
Людмила Лабович (Білосток), Іменні тенденції в парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Чижах у 1730-1750 роках
Кароліна Хмур (Білосток), Стан та перспективи навчання української мови в Підляському воєвідстві
Дискусія

16.00-16.15 Перерва на каву

16.15-18.45
Сесія ІI: Історична доля Підляшшя
Голови: Василь Крупич, Міхал Саєвич
Олександер Кирилюк (Білосток), Нарис сільськогосподарської економіки на Підляшші в XVI-XXI століттях
Григорій Купріянович (Люблин), Православні святі з Північного Підляшшя – географія, характеристика та розвиток почитання
Юрій Гаврилюк (Більськ), Українське населення Підляшшя у контексті державотворення 1917-1918 років та міжнародних відносин
Микола Рощенко (Люблин), Чисельність україномовного населення Північного Підляшшя та дії державних органів щодо формування його національної приналежності у ХІХ столітті
Юрій Нікіторович (Білосток), Українство під спеціальним наглядом на прикладі функціонування українських класів Педагогічного ліцею № 2 у Бартошицях
Юрій Місіюк (Білосток), Від змісту до форми – двадцятиліття Товариства любителів скансену в Козліках (комюніке)
Дискусія

18.45-19.00 Перерва на каву

19.00-20.00
Презентація видання «Кліщелі, Підляшшя, Україна. Ювілейний збірник на пошану доктора Миколи Рощенка у 75-річчя від дня народження» за ред. Г. Купріяновича та Р. Висоцького (Кліщелі 2017)

17 листопада 2018 р. (субота)

9.00-9.15
Відкриття виставки «1938. Акція руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші» (автори виставки: Григорій Купріянович, Славомир Виспянський)

9.15-11.45
Сесія ІІI: Культурна і природна спадщина Підляшшя
Голови: Григорій Аркушин, Дорота Місіюк
Юрій Плева (Курашево), Традицийна пудляська загорода біельсько-гайнувського типу кунця ХІХ – початку ХХ століеття
Андрій Рощенко (Більськ), Різьбярі та малярі Кліщелівської землі
Лариса Лукашенко (Львів), Яків Сєнчик – збирач народних пісень Підляшшя
Фелікс Чижевський (Люблин), Вибрані питання ономастики Підляшшя.
Марек Олейнік (Люблин), З досліджень антропонімії Грабовецького староства XVI-XVIII століть
Івона Бєлєцька-Влодзіміров (Більськ), Підляшшя як прихисток – погляд іззовні на скансен у Козліках (комюніке)
Василь Крупич (Білосток), Добриводські календарі (2014-2018) як приклад діяльності задля збереження ідентичності місцевої громадськості
Агнешка Дудек-Шуміґай (Люблин), Про мову надгробних написів православних цвинтарів польсько-українського пограниччя
Дискусія

11.45-12.00 Перерва на каву

12.00-13.00
Дискусія «Перспективи та напрямки діяльності Підляського наукового інституту»

13.00-13.45 Обідня перерва

13.45-16.15
Сесія IV: Український етнос Підляшшя у контексті функціонування національних меншин
Голови: Любов Фроляк, Фелікс Чижевський
Андрій Єкатеринчук (Люблин), Дилеми ідентичності православних мешканців Підляшшя. Аналіз вибраних інтернет-дискусій
Андрій Нікіторович (Білосток), Національно-етнічні конфлікти у суспільстві пограниччя на прикладі жителів Підляського воєвідства
Мирослав Степанюк (Пухли), Екомузей Країни відкритих віконниць – концепція зміцнення економічного розвитку на основі культурно-природничих цінностей
Дорота Місіюк (Білосток), Спадщина і традиція української мови на Підляшші крізь призму поглядів та ставлення двох поколінь
Ева Ґодлевська (Люблин), Правовий статус національних меншин в Австрії
Ольга Купріянович (Люблин-Варшава), Маркетинг ідентичності позаурядових організацій національних меншин як нова форма маркетингу ідеї
Дискусія

16.15-16.45
Урочисте закриття конференції
Голова: Григорій Купріянович
Виступи офіційних гостей
Концерт вокальної групи Українського ансамблю пісні і танцю «Ранок» (керівник: Єлизавета Томчук)

PROGRAM KONFERENCJI

16 listopada 2018 r. (piątek)

13.00-13.15
Otwarcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz

13.15-16.00
Sesja І: Język i literatura ukraińska Podlasia
Przewodniczący: Jerzy Nikitorowicz, Mikołaj Roszczenko
Hryhorij Arkuszyn (Łuck), Przezwiska zbiorowe Podlasian motywowane specyfiką sposobu ich mówienia
Lubow Frolak (Lublin), O problematyce języka pieśni Podlasia
Maciej Kułak (Warszawa-Łuck), Polonizmy w dziedzictwie frazeologicznym Podlasia
Michał Sajewicz (Lublin), Charakter nacechowania ujemnego dewerbalnych nazw subiektów na białorusko-ukraińskim pogra¬niczu językowym (na przykładzie gwar okolic Lewkowa Starego na Białostocczyźnie)
Tadeusz Karabowicz (Hola-Lublin), Zainteresowania naukowe profesora Michała Łesiowa twórczością poetów ukraińskich z Podlasia
Ludmiła Łabowicz (Białystok), Tendencje imiennicze w parafii Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Czyżach w latach 1730-1750
Karolina Chmur (Białystok), Stan i perspektywy nauczania języka ukraińskiego w województwie podlaskim
Dyskusja

16.00-16.15 Przerwa kawowa

16.15-18.45
Sesja ІI: Losy historyczne Podlasia
Przewodniczący: Bazyli Krupicz, Michał Sajewicz
Aleksander Kiryluk (Białystok), Zarys gospodarki rolnej na Podlasiu w XVI-XXI wieku
Grzegorz Kuprianowicz (Lublin), Święci prawosławni z Podlasia Północnego – geografia, charakterystyka oraz rozwój kultu
Jerzy Hawryluk (Bielsk Podlaski), Ludność ukraińska Podlasia w kontekście procesów państwowotwórczych lat 1917-1918 oraz stosunków międzynarodowych
Mikołaj Roszczenko (Lublin), Liczebność ludności ukraińskojęzycznej Północnego Podlasia oraz działania władz państwowych w kierunku formowania jej przynależności narodowej w XIX wieku
Jerzy Nikitorowicz (Białystok), Ukraińskość pod specjalnym nadzorem na przykładzie funkcjonowania klas ukraińskich w Liceum Pedagogicznym nr 2 w Bartoszycach
Jerzy Misiejuk (Białystok), Od treści do formy – 20-lecie Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach (komunikat)
Dyskusja

18.45-19.00 Przerwa kawowa

19.00-20.00
Prezentacja wydawnictwa Kleszczele, Podlasie, Ukraina. Księga jubileuszowa ku czci doktora Mikołaja Roszczenki w 75-lecie urodzin, pod red. G. Kuprianowicza i R. Wysockiego (Kleszczele 2017)

17 listopada 2018 r. (sobota)

9.00-9.15
Otwarcie wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu”

9.15-11.45
Sesja ІІI: Kulturalne i przyrodnicze dziedzictwo Podlasia
Przewodniczący: Hryhorij Arkuszyn, Dorota Misiejuk
Jerzy Plewa (Kuraszewo), Tradycyjna zagroda podlaska typu bielsko-hajnowskiego końca ХІХ – początku ХХ wieku
Andrzej Roszczenko (Bielsk Podlaski), Rzeźbiarze i malarze Ziemi Kleszczelowskiej
Larysa Łukaszenko (Lwów), Jakiw Sieńczyk – zbieracz pieśni ludowych Podlasia
Feliks Czyżewski (Lublin), Wybrane problemy onomastyki Podlasia
Marek Olejnik (Lublin), Z badań nad antroponimią starostwa grabowieckiego XVI-XVIII wieku
Iwona Bielecka-Włodzimirow (Bielsk Podlaski), Podlasie jako azyl – spojrzenie z zewnątrz na skansen w Koźlikach (komunikat)
Bazyli Krupicz (Białystok), Kalendarze dobrowodzkie (2014-2018) jako przykład działań na rzecz zachowania tożsamości społeczności lokalnej
Agnieszka Dudek-Szumigaj (Lublin), O języku inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego
Dyskusja

11.45-12.00 Przerwa kawowa

12.00-13.00
Dyskusja „Perspektywy i kierunki działania Podlaskiego Instytutu Naukowego”

13.00-13.45 Przerwa obiadowa

13.45-16.15
Sesja IV: Ukraiński etnos Podlasia w kontekście funkcjonowania mniejszości narodowych
Przewodniczący: Lubow Frolak, Feliks Czyżewski
Andrzej Jekaterynczuk (Lublin), Dylematy tożsamościowe prawosławnych mieszkańców Podlasia. Analiza wybranych dyskusji internetowych
Andrzej Nikitorowicz (Białystok), Konflikty narodowo-etniczne w społeczności pogranicza na przykładzie mieszkańców województwa podlaskiego
Mirosław Stepaniuk (Puchły), Ekomuzeum Krainy Otwartych Okiennic – koncepcja wzmocnienia rozwoju ekonomicznego w oparciu o walory kulturowo-przyrodnicze
Dorota Misiejuk (Białystok), Dziedzictwo i tradycja języka ukraińskiego na Podlasiu poprzez poglądy i postawy dwóch pokoleń
Ewa Godlewska (Lublin), Status prawny mniejszości narodowych w Austrii
Olga Kuprianowicz (Lublin-Warszawa), Marketing tożsamości organizacji pozarządowych mniejszości narodowych jako nowa forma marketingu idei
Dyskusja

16.15-16.45
Uroczyste zamknięcie konferencji
Przewodniczący: Grzegorz Kuprianowicz
Wystąpienia oficjalnych gości
Koncert grupy wokalnej Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” (kierownik: Elżbieta Tomczuk)

Ukraińskie Słowo 2018

25 kwietnia w godzinach 10:00 – 14:00
Bielski Dom Kultury 3-go Maja 2, 17-100 Bielsk Podlaski

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo 2018r.”

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizator:
Bielski Dom Kultury
Projekt realizowany dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
przy wsparciu finansowym
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i Marszałka Województwa Podlaskiego

Союз українців Підляшшя

Союз українців Підляшшя – це українсько громадсько-культурна організація, що діє на Підляшші. Організація заснована у 1992 р. Діє на території Під ляського та Люблинського воєводств, осідок організації знаходиться у Більську. Основною метою діяльності Союзу є збереження та розвиток української культурної спадщини Підляшшя, яка має багатовікову традицію. Союз робить також заходи для популяризації сучасної української культури. Свою мету досягає проводячи видавничу діяльність, організацію фестивалів, концертів, конкурсів, заходів у природі, діяльність художніх колективів, художні майстер-класи для дітей та молоді.

Związek Ukraińców Podlasia to ukraińska organizacja społeczno-kulturalna, działająca na Podlasiu. Organizacja została założona w 1992. Działa na terenie województw podlaskiego i lubelskiego, siedziba ZUP znajduje się w Bielsku Podlaskim. Głównym celem działalności jest zachowanie i rozwój ukraińskiej spuścizny kulturowej Podlasia, która ma tu wielowiekową tradycję. Związek podejmuje także działania na rzecz popularyzacji współczesnej kultury ukraińskiej. Swoje cele realizuje poprzez działalność wydawniczą, organizację festiwali, koncertów, konkursów, imprez plenerowych, działalność zespołów artystycznych, warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.