Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Dobryna

Zespół „Dobryna” powstał w 2012 roku w Białymstoku z inicjatywy młodych pasjonatów muzyki ludowej. Grupa wykonuje autentyczny folklor ukraiński z Podlasia i Ukrainy, wzorując się na tradycyjnej manierze śpiewu. Dawne pieśni śpiewa w języku ukraińskim, w tym w gwarze podlaskiej.

Członkowie „Dobryny” swoje doświadczenie muzyczne zdobywali w młodzieżowych zespołach folklorystycznych działających na terenie Podlasia, takich jak „Hiłoczka”, „Ranok”, „Słowianoczki”, „Dżereło”. Stały rozwój i pogłębianie wiedzy zapewnia im udział w warsztatach prowadzonych przez wykładowców specjalizujących się w białym śpiewie oraz wyjazdy w ekspedycje terenowe.

„Dobryna” kontynuuje tradycje wykonywania pieśni obrzędowych i lirycznych. Podtrzymuje tradycje kolędowania z gwiazdą po podlaskich wsiach. Występuje na Podlasiu, w innych regionach Polski oraz na Ukrainie. Bierze udział w licznych festiwalach, konkursach oraz koncertach charytatywnych, a także w regionalnych i ogólnopolskich programach telewizyjnych, zdobywając uznanie słuchaczy.

W 2016 roku „Dobryna” wystąpiła w programie u Kuby Wojewódzkiego. Zaśpiewała dwie piosenki ukraińskie na początku i na końcu programu. W tym samym roku wzięła udział w I Międzynarodowym  Etnofestiwalu „Ładowyci” w Chmielnickim na Ukrainie, a także wystąpiła na juwenaliach w Białymstoku.

Ważnym wydarzeniem w historii zespołu był udział w 2017 roku w najważniejszym festiwalu folkloru w Polsce – 51. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, na którym zajęła II miejsce. W tym samym roku wystąpiła na festiwalu „Wschód Kultury”.

W 2018 roku „Dobryna” zakwalifikowała się do Konkursu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”. W tym samym roku wystąpiła też na festiwalu „Zberysa, moj rodońku” w Rokitnym na Ukrainie.

„Dobryna” działa pod opieką Związku Ukraińców Podlasia i bierze udział w większości koncertów, konkursów i festiwali organizowanych przez Związek. Aktywnie reprezentuje środowisko ukraińskie na Podlasiu na licznych koncertach w regionie i poza nim. W 2021 roku swoim występem otwierała festiwal „Podlaska Oktawa Kultur” w Białymstoku – jedno z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w województwie podlaskim.

Członkowie zespołu aktywnie włączają się w działalność Związku Ukraińców Podlasia. Wraz z Białostockim Oddziałem Związku Ukraińców Podlasia są współorganizatorami „Wieczoru Kolęd” w Białymstoku, ważnej imprezy prezentującej ukraiński potencjał kulturalny w stolicy województwa podlaskiego.

„Dobryna” ma w swoim dorobku płytę „Tam u poli na horboczku” z tradycyjnymi pieśniami ukraińskimi z Podlasia, zapisanymi i opracowanymi przez członków zespołu. W 2019 roku uczestniczyła wraz z innymi zespołami ukraińskimi z Podlasia w nagraniach płyty „Підляшшя колядує” – ukraińskie kolędy i szczedriwki Podlasia.

Kierownikiem „Dobryny” jest Aleksandra Iwaniuk.