Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty „Hiłoczki”

W dniach 12-15 lipca członkowie dziecięco-młodzieżowego zespołu „Hiłoczka” z Czeremchy spotkali się na corocznych letnich warsztatach. Odbyły się one w Ośrodku Wypoczynkowym „Pod Sosną” w Wólce Nadbużnej. Ich celem było poszerzenie repertuaru o nowe pieśni ludowe.

W tym roku w obozie letnim wzięły udział dwie grupy – młodsza, w której śpiewa 15 uczniów klas I-IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czeremsze, w tym osoby nowe, oraz grupa starsza.

Tradycyjnie warsztaty odbyły się z udziałem instruktorów śpiewu ludowego z Ukrainy. Nowych pieśni uczył młodzież z Czeremchy Jurij Kowalczuk z Równego. Zespół przygotowywał program na festiwal „Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, a także na koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia zespołu, który odbędzie się 18 września w ramach festiwalu „Dżereła – Ukraińskie Tradycje i Transformacje” w Czeremsze.

Warsztaty odbyły się w ramach zadania Związku Ukraińców Podlasia „Działalność amatorskich zespołów artystycznych” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.