Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Stanowisko środowiska ukraińskiego Podlasia w obliczu działań Federacji Rosyjskiej

Środowisko ukraińskie Podlasia wyraża oburzenie i protest wobec działań Federacji Rosyjskiej i jej prezydenta Władimira Putina skierowanych przeciwko państwu i narodowi ukraińskiemu. Trwająca już osiem lat wojna rosyjsko-ukraińska, spowodowana agresją Rosji wobec Ukrainy w 2014 roku, nabrała w ostatnich tygodniach nowego wymiaru. Zgromadzenie przez Rosję ponad 150 tysięcy żołnierzy u granic Ukrainy i stawianie żądań mających prowadzić do pozbawienia państwa ukraińskiego suwerenności i możliwości decydowania o własnym losie godzi w prawo narodu ukraińskiego do samostanowienia i w podstawowe zasady stosunków międzynarodowych. Decyzja o „uznaniu” tzw. republik ługańskiej i donieckiej stanowi kolejny krok w działaniach Federacji Rosyjskiej mających na celu dezintegrację państwa ukraińskiego po dokonanej wcześniej aneksji Krymu i pozbawieniu Ukrainy kontroli nad częścią jej terytorium na Donbasie w 2014 r.

Szczególny niepokój budzi uzasadnienie agresywnych działań Federacji Rosyjskiej dokonywane przez jej prezydenta W. Putina. Neguje on bowiem sam fakt istnienia narodu ukraińskiego, odrębność ukraińskiej przestrzeni kulturowej, tradycje państwowości ukraińskiej, a wreszcie podważa sens istnienia państwa ukraińskiego. Jest to więc nie tylko dążenie do odbudowy imperium rosyjskiego czy odrodzenia przestrzeni sowieckiej, lecz powrót do ideologii „Rossii jedinoj i niedielimoj”, negującej prawo Białorusinów i Ukraińców do odrębności narodowej oraz własnej drogi rozwoju narodowego i kulturowego.

Powoduje to jeszcze większe obawy wobec działań Federacji Rosyjskiej. Oznacza bowiem, że ostatecznym celem tych działań nie jest jedynie oderwanie części terytorium czy polityczne podporządkowanie Ukrainy przez Rosję, lecz likwidacja państwa ukraińskiego jako takiego oraz zniszczenie odrębności narodowej i kulturowej narodu ukraińskiego. Wszystko to budzi niepokój i oburzenie nie tylko obywateli Ukrainy, ale także Ukraińców na całym świecie.

Agresywne działania Federacji Rosyjskiej stanowią też w oczywisty sposób zagrożenie dla porządku międzynarodowego oraz dla pokojowego współistnienia narodów i państw. Prowadzą one do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie i na świecie. W szerszej perspektywie stanowią zagrożenie dla innych krajów Europy Wschodniej i Środkowej, w tym także dla Rzeczypospolitej Polskiej, której jesteśmy obywatelami.

Powstrzymanie agresywnych działań W. Putina i kierowanego przezeń państwa wymaga konsekwencji, jedności i determinacji świata demokratycznego. Jest warunkiem pokoju, stabilności i dobrobytu Europy i świata. Wyrażamy podziękowanie dla najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej za jednoznaczne i konsekwentne wspieranie Ukrainy wobec zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Jesteśmy wdzięczni dla różnych polskich środowisk politycznych, samorządów, organizacji pozarządowych, dla wszystkich polskich przyjaciół Ukrainy, dla innych mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce za różnorodne formy wsparcia dla Ukrainy oraz solidarności z narodem ukraińskim w tym dramatycznym momencie historii. Należy też podkreślić znaczenie stanowiska społeczności międzynarodowej, a w szczególności Stanów Zjednoczonych Ameryki i Unii Europejskiej, dla powstrzymania dążenia Rosji do podporządkowania i likwidacji państwa ukraińskiego. Słowa wielkiej wdzięczności skierować należy do Rosjan, którzy protestują przeciwko działaniom W. Putina.

Zwracamy się z apelem o dalsze wspieranie walki narodu ukraińskiego o jego prawo do samostanowienia i samodzielnego kształtowania swojej przyszłości, o wspieranie walki o istnienie i integralność terytorialną państwa ukraińskiego. Dzisiaj decyduje się nie tylko przyszłość narodu i państwa ukraińskiego, losy Ukrainy zaważą na sytuacji i stabilności geopolitycznej Europy i świata.

 

W imieniu środowiska ukraińskiego Podlasia:

Maria Ryżyk, przewodnicząca Związku Ukraińców Podlasia

Andrzej Artemiuk, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Łukasz Badowiec, zastępca przewodniczącego Związku Ukraińców Podlasia

Ludmiła Łabowicz, sekretarz Związku Ukraińców Podlasia

Jurij Hawryluk, redaktor naczelny Ukraińskiego pisma Podlasia
„Nad Buhom i Narwoju”

Grzegorz Kuprianowicz, dyrektor Podlaskiego Instytutu Naukowego

Bielsk Podlaski, 22 lutego 2022 roku