Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana, na Kupała” w Dubiczach Cerkiewnych, 2021 rok