Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

IV Polsko Ukraińskie Spotkania Muzyczne w Czeremsze 07.2002