Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Bazyli Białokozowicz – Mikołaj Janczuk i jego związki z Podlasiem. Warszawa 1984, Polska Akademia Nauk Komitet Słowianoznawstwa „Slavia Orientalis”